Get Started

مسیرسازی برای مؤثر شدن

متنا با بسترسازی‌های خود مسیر ناهموار نیروی انسانی دانشگاهی را برای حرفه‌ای شدن و تأثیرگذاری بیشتر در جامعه هموار میکند.

در متنا چه می گذرد؟

متنا با بسترسازی ها خود، کاستی‌هایی که در مسیر توسعه منابع و نیروی انسانی وجود دارد را جبران می‌کند
Layer 5
crystal-ball

تصویرسازی از آینده

آمادگی برای حضور در آینده از طریق شناخت مسیر

learning

خلق داستان های تازه

پرداختن به موضوعات جدید و کمتر شناخته شده

promotion

همراه در مسیر توسعه

حامی شما در مسیر توسعه فردی و اجتماعی

rating

شکوفایی با حرفه ای ها

حرفه‌ای شدن از طریق هم نشینی با حرفه‌ای‌ها

تیم های متنا

پایان نامه ارشد، یکی از مواجهه های جدی دانشجویان با حل یک مسئله تخصصیه. تکنوتز قصد داره تا با بهره گیری از مشاورین صنعتی و ارائه پلتفرم انتخاب موضوع پایان نامه، به حل چالش های اون کمک کنه.

شبکه متنا

۰ +
شرکت
۰ +
دانشگاه
۰ +
دانشجو
۰ +
مرکز نوآوری

مجله متنا

همکاران متنا